Klachtenregeling

 

Klachtenregeling

Trainingsburo Wijs doet er alles aan om continue kwaliteit te bieden en aan de wensen van de klant te voldoen. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u klacht hebt kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Doel
Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen Trainingsburo Wijs!

Door deze structurering dienen klachten van opdrachtgevers zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:

-de klant zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld;

-herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Werkwijze
Ontvangen en registreren van een klacht:

De klacht dient schriftelijk in gediend te worden bij Trainingsburo Wijs. Postadres: Blaarthemseweg 12, 5502 JV te Veldhoven. Of per mail: info@trainingsburowijs.nl. De eigenaar van Trainingsburo Wijs zal de klacht in behandeling nemen.

Eventueel kan het klachtenformulier worden gebruikt.

Behandelen van een klacht
Klachten worden altijd door zowel de klant als Trainingsburo Wijs vertrouwelijk behandeld. Trainingsburo Wijs stelt een passende oplossing voor aan de klant binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht. Dit voorstel wordt schriftelijk vastgelegd door Trainingsburo Wijs en wordt, door alle partijen voor gezien en akkoord bevonden, ondertekend. Indien een langere termijn noodzakelijk is, zal de ontvanger de klant hiervan in kennis stellen, uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht. Er wordt dan een indicatie gegeven over op welk termijn wij uitsluitsel kunnen geven.

 

Vaststellen oorzaak en oplossen probleem
Trainingsburo Wijs stelt de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn.

Indien na de oplossing of de maatregel, er nog steeds verschil van mening met de klager is, wordt een mediator betrokken voor onafhankelijk advies. Het oordeel van de mediator is voor Trainingsburo Wijs bindend. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Deze mediator is M. de la Brassine – mdelabrassine@hotmail.com.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.